Admission

Instruction to applicants (Online Form भर्न को लागि आवश्यक निर्देशन):

 

Required Digital Documents before submitting online form (तल उल्लेख गरिएका documents/data हरुको Scanned/Digital फाइल तयार गर्नुहोस र Online From भर्दा Upload गर्नुहोस):

1.Passport Size photo (पासपोर्ट - साइज को फोटो)
2.Date of Birth (AD and BS)-(आंग्रेगी र नेपाली मा जन्म मिति)
3.SLC or Equivalent (Character Certificate) (SLC or Equivalent को चारित्रिक प्रमाणपत्र)
4.SLC or Equivalent (Marksheet/Transcript) (SLC or Equivalent को लब्धांक प्रमाणपत्र)
5.+2/PCL or Equivalent (Character Certificate) (+2/PCL or Equivalent को चारित्रिक प्रमाणपत्र)
6.+2/PCL or Equivalent (Marksheet/Transcript) (+2/PCL or Equivalent को लब्धांक प्रमाणपत्र)
7.Bachelor or Equivalent (Character Certificate) (Bachelor or Equivalent को चारित्रिक प्रमाणपत्र)
8.Bachelor or Equivalent (Marksheet/Transcript) (Bachelor or Equivalent को लब्धांक प्रमाणपत्र)
9.Master or Equivalent (Character Certificate) (Master or Equivalent को चारित्रिक प्रमाणपत्र)
10.Master or Equivalent (Marksheet/Transcript) (Master or Equivalent को लब्धांक प्रमाणपत्र)
11.राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक, सानोठिमी शाखा, भक्तपुर स्थित चल्ती खाता नं १७३०००२६६००१ मा नेपाल खुला विश्वविद्यालयको नाममा रु १०००।– (एकहजार) जम्मा भएको बैंक भौचर वा e-Sewa बाट भुक्तानी गरेको भौचरको screenshot/pdf
12.बैंक भौचर नम्बर वा e-Sewa TID (बैंक भौचर नम्बर नभएमा खालि छोड्नुहोस्)

Note: Online Form भर्दा कुनै समस्या परेमा/भएमा:

Email: admission@nou.edu.np वा Phone No: 01-5008047,5008048 मा सम्पर्क गर्नुहोस्|


Attachments:

© 2024 Nepal Open University . All rights reserved.

logo services
NOU visitors