वि सं. २०७९ हिउँदे सत्र Master in e-Governance कार्यक्रममा भर्नाका लागि प्रवेश परीक्षाको योग्यताक्रमको प्रथम सूची प्रकाशन गरिएको बारे सूचना ।

वि सं. २०७९ हिउँदे सत्र Master in e-Governance कार्यक्रममा भर्नाका लागि प्रवेश परीक्षाको योग्यताक्रमको प्रथम सूची प्रकाशन गरिएको बारे सूचना ।


Attachments:

© 2024 Nepal Open University . All rights reserved.

logo services
NOU visitors