वि.सं. २०७७ बर्षे भर्ना समूहको Bachelor of Business Science (BBS) कार्यक्रमको दोस्रो बर्षमा मर्ना सम्बन्धी सूचना ।

© 2024 Nepal Open University . All rights reserved.

logo services
NOU visitors