विज्ञान, स्वास्थ्य तथा प्रविधि स‌कायको प्रथम, तेस्रो तथा चौथो सेमेष्टरको बैकल्पिक विधि अनुसार संचालन हुने सत्रान्त बाह्य परीक्षाको समय तालिका प्रकाशन सम्बन्धमा ।

विज्ञान, स्वास्थ्य तथा प्रविधि स‌कायको प्रथम, तेस्रो तथा चौथो सेमेष्टरको बैकल्पिक विधि अनुसार संचालन हुने सत्रान्त बाह्य परीक्षाको समय तालिका प्रकाशन सम्बन्धमा ।


Attachments:

© 2024 Nepal Open University . All rights reserved.

logo services
NOU visitors