वैकल्पिक विधि अनुसार संचालन हुने सत्रान्त्त बाह्य परीक्षाको परीक्षा आवेदन फरम भर्ने म्याद थप गरिएको सूचना ।

वैकल्पिक विधि अनुसार  संचालन  हुने सत्रान्त्त बाह्य परीक्षाको परीक्षा आवेदन फरम भर्ने म्याद थप गरिएको सूचना ।


Attachments:

© 2024 Nepal Open University . All rights reserved.

logo services
NOU visitors