वि.स.२०७७ हिउँदे सत्र भर्ना समूहको Master Degree in Natural Resource and Development(NRD) र Master of Science in Environmental and Occupational Health(EOH) कार्यक्रमका आवेदनहरुको प्रवेश परीक्षाका लागि भर्चुअल परीक्षा केन्द्र भर्चुअल केन्द्राध्यक्ष, भर्चुअ

वि.स.२०७७ हिउँदे सत्र भर्ना समूहको Master Degree in Natural Resource and Development(NRD) र Master of Science in Environmental and Occupational Health(EOH) कार्यक्रमका आवेदनहरुको प्रवेश परीक्षाका लागि भर्चुअल परीक्षा केन्द्र भर्चुअल केन्द्राध्यक्ष, भर्चुअल पर्यवेक्षक, भर्चुअल समूह र परीक्षा अनुुगमनकर्ता तोकिएको सम्बन्धमा


Attachments:

© 2022 Nepal Open University . All rights reserved.

logo services
NOU visitors