वि.स.२०७७ हिउँदे सत्र भर्ना समूहकोMaster in Geoinformatics & Master in e-Governance कार्यक्रमका आवेदकहरुको प्रवेश परीक्षाका लागि भर्चुअल परीक्षा केन्द्र, भर्चुअल केन्द्राध्यक्ष, भर्चुअल पर्यवेक्षक, भर्चुअल समुह र परीक्षा अनुगमनकर्ता तोकिएको सम्बन्धमा -FoS

वि.स.२०७७ हिउँदे सत्र भर्ना समूहकोMaster in Geoinformatics & Master in e-Governance कार्यक्रमका आवेदकहरुको प्रवेश परीक्षाका लागि भर्चुअल परीक्षा केन्द्र, भर्चुअल केन्द्राध्यक्ष, भर्चुअल पर्यवेक्षक, भर्चुअल समुह र परीक्षा अनुगमनकर्ता तोकिएको सम्बन्धमा ।


Attachments:

© 2023 Nepal Open University . All rights reserved.

logo services
NOU visitors